MR en OR

MR en OR

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een groep ouders en leerkrachten die meedenkt over het beleid van de school. Dat kunnen grote dingen en kleine dingen zijn: Bijvoorbeeld de communicatie naar ouders, of de aanpassing van schooltijden en de visie op de stamgroepen. Het gaat altijd om onderwerpen die de school, de kinderen, de leerkrachten en de ouders aangaan. 
Als u iets wilt weten over de MR of over een actueel onderwerp, spreek dan gerust één van onze MR-leden aan. U kunt ook de vergaderingen bijwonen: In principe zijn deze altijd openbaar en vinden in de avonduren plaats in de school. De documenten van MR zoals het jaarplan, jaarverslag en notulen van de vergaderingen zijn beschikbaar en op te vragen bij de secretaris, Rebecca Wilstra, via onderstaand emailadres.

Over de activiteiten van de MR worden ouders geïnformeerd via Social Schools. Wie belangstelling heeft voor een plek in de MR kan contact opnemen met de voorzitter. De MR van het Vlot bestaat uit twee leerkrachten en drie ouders.
 
Namens de ouders:
- Rebecca Sjardijn
- Jochem Nijs
- Mohammed el Messaoudi
Namens de leerkrachten:
- Annemarie Plenge
- (interne vacature)
 
Contact: mr.jenaplanschoolhetvlot@stichtingklasse.nl


Ouderraad

Een aantal enthousiaste ouders is begonnen met het vormen van een OR. In samenwerking met het team organiseert de ouderraad activiteiten voor de kinderen. De plannen voor die activiteiten worden op de ouderraadvergaderingen besproken. 
 
De ouderraad vraagt aan u een vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage zou een aantal activiteiten niet plaats kunnen vinden. Jaarlijks organiseert de ouderraad onder andere:
  • Zomerpicknick
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Suikerfeest
  • Sportdag

Contact: or.jenaplanschoolhetvlot@stichtingklasse.nl